سایت های مرتبط با علم تربیت بدنی

۱

http:// www.sportsei.org

علوم ورزشی

۲

http://www.sport.technology.com

بیومکانیک ورزشی

۳

http://www.educationindex.com

ورزش از دیدگاه تعلیم و تربیت

۴

http://www.pe.ccmral.v.cdu

ویژه ی معلمین ورزش

۵

http://www.nassm.bkin.ubc.ca

مدیریت ورزشی

۶

http://www.sportstravelnet.com

توریست ورزشی

۷

http://www.coach.ca

ویژه ی مربیان

۸

http://www.sportal.com

مطالب ورزشی

۹

http://www. Theses.org

پایان نامه های انجام شده

۱۰

http://www.seisports.com

پژوهش های انجام شده

۱۱

http://www.fifa.com

/ 0 نظر / 84 بازدید