طرح درس کلی رشته هندبال

این هم طرح درس کلی از هندبال برای همکار جوینی ام جناب آقای میثم کیوانلو که درخواست کرده بودند انشاءالله  مورد استفاده ایشان قرار گیرد.

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

1

آشنایی با توپ
( هندبال )

- دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب کرده و دریافت می کنند.

- توپ را بر روی زمین قل داده و دوباره می گیرند .

- توپ را دور کمر چرخانده ... دور زانوها چرخانده .

- توپ را با یک دست گرفته و به همه جهات بچرخانند.

 

- بهتر است که توپ به تعداد دانش آموزان موجود باشد .

- دانش آموزان از لباس مناسب ورزشی استفاده کنند ( بلوز و شورت ورزشی )

- توپ ها از وضعیت استاندارد برخوردار باشد ( سایز توپ برای رده سنی دبیرستان 2 باشد )

 

2

آموزش دریبل

- با آرنج خم توپ را بطرف زمین هل داده شود.

- از مفصل مچ دست و آرنج بیشتر باید استفاده شود.

- با هردو دست حرکت انجام شود.

ارتفاع توپ باید کنترل شود که توپ پس از برگشت از زمین تا حد کمر بالاتر نیاید.

- به دانش آموزان توصیه شود که آنها رو به بالا و به توپشان نگاه نگنند.

- از حالت نشسته به توپ ساکن ضربه زده و توپ را از زمین بلند کنند با ( دریبل زدن )

- دریبل آموزش داده شده را در حالت دویدن اجرا کنند.

رد و بدل کردن توپ مابین زمین و دست بازیکن

- توپ جلوتر از بدن به زمین برخورد کند .

- دانش آموزان به توپ نگاه نکنند.

- ضربه زدن به توپ

- نگاه کردن به توپ

- با دو دست دریبل نزنند

- محل توپ

- پس از قطع دریبل دوباره اقدام به دریبل کردن

 

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

3

آموزش پاس و دریافت

- دانش آموزان دو به دو روبروی یکدیگر ایستاده و هر دو نفر یک توپ در اختیار داشته سپس با دست قوی تر و گذاشتن پای مخالف در جلو اقدام به ارسال توپ به طرف یار خود می کند.

- از چرخش کمر، کتف ، آرنج و مچ دست استفاده می شود .

- توپ باید مسیر مستقیم و بدون قوس به طرف سینه یار ارسال شود .

- مچ دست در انتها باید شکسته شود و دست به دنبال توپ کشیده شود ( ادامه حرکت )

- دست مخالف در هنگام پاس به طرف عقب حرکت کند .

رد و بدل شدن توپ مابین دو نفر به منظور زود

/ 1 نظر / 111 بازدید

راجع به سیستم های دفاعی ضعیف عمل کردید.