پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف

اینم اطلاعات کاملتر از پرسشنامه پودساکف که خواسته بودید.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف  که پنج مولفه وظیفه شناسی، نوعدوستی ،جوانمردی   ،فضیلت مدنی ، احترام و تکریم را مورد سنجش قرار می دهد.   شامل 24 سوال میباشد و سوالات 1-5 وظیفه شناسی ،6-10گذشت (فداکاری)،11-14فضیلت مدنی،15-20احترام،20-24نوع دوستی را می سنجند. امتیاز گذاری آن بر اساس طیف لیکرت انجام می شود و شامل 5  گزینه       1= موافقم ،2= کاملا موافقم،3= مخالفم ، 4= کاملا مخالفم  ،5 = نظری ندارم می باشد.

ردیف

عنوان

1

2

3

4

5

۱

سعیمیکنمزودتراززمانمعمولسرکارخودمحاضرباشم

 

 

 

 

 

۲

سعیدارمدرحینانجاموظیفهاستراحتاضافیبکنم.

 

 

 

 

 

۳

ازقوانینسازمانتبعیتمیکنمحتیزمانیکهکسیمراقببندهنیست.

 

 

 

 

 

۴

یکیازوظیفهشناسترینکارکنانمیباشم.

 

 

 

 

 

۵

اعتقاددارمدرقبالیکروزحقوقیکهصادقانهبهمندادهمیشودبایدصادقانهیکروزکارکنم.

 

 

 

 

 

۶

وقتزیادیراصرفاعتراضوشکایتدربارهمسائلبیاهمیتنمیکنم.

 

 

 

 

 

 

۷

همیشهبراشتباهاتتمرکزبیشتریدارمتابرجنبههایمثبت.

 

 

 

 

 

۸

تمایلدارمازکاهکوهبسازم.

 

 

 

 

 

۹

همیشهازاقداماتسازمانعیبجوییمیکنم.

 

 

 

 

 

۱۰

هموارهاحساسخستگیمیکنمومدامنیازمندتوجهبیشترمیباشم.

 

 

 

 

 

۱۱

درنشستهایمهممرتبطباشغلمکهحضورمالزامینیست،شرکتمیکنم.

 

 

           

 

 

۱۲

کارهاییانجاممیدهمکهدرحیطهوظایفمنیست،اماوجههسازمانرابالامیبرد.

 

 

 

 

 

۱۳

خودراازتغییراتیکهدرسازمانرخمیدهدباخبرنگهمیدارم.

 

 

 

 

 

۱۴

بهاطلاعیههاوبیانیههایسازمانتوجهدارموبهآنهاعملمیکنم.

 

 

 

 

 

۱۵

برایجلوگیریازبروزمشکلبادیگرانقدمهایمثبتیبرمیدارم.

 

 

 

 

 

۱۶

مراقبنحوهتاثیرکهرفتارمبرکاردیگرانمیگذاردهستم.

 

 

 

 

 

۱۷

اگرامکانداشتهباشدسعیمیکنمازحقدیگریبهنفعخودماستفادهکنم

 

 

 

 

 

۱۸

تلاشمیکنمتاازایجادمشکلبرایهمکارانماجتنابکنم.

 

 

 

 

 

۱۹

مراقبتاثیراعمالخودبرهمکارانمهستم.

 

 

 

 

 

۲۰

بهافرادیکهغیبتداشتهاندکمکمیکنمتاکارهایعقبافتادهشانراانجامدهند.

 

 

 

 

 

۲۱

بهافرادیکهکارشانسنگیناستکمکمیکنم.

 

 

 

 

 

۲۲

بهکارکنانجدیدکمکمیکنمحتیاگرازمندرخواستنشدهباشد.

 

 

 

 

 

۲۳

بامیلورغبتوقتخودرادرجهتکمکبهکسانیکهمشکلاتکاریدارند،صرفمیکنم.

 

 

 

 

 

۲۴

همیشهآمادهکمکبهاطرافیانممیباشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید